fbpx
REGULAMIN Fitness Club FORMA
I. Postanowienia Wstępne:
1. Niniejszy regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 384 Kodeksu Cywilnego i określa prawa i obowiązki stron „Umowy Członkowskiej” a także wszystkich innych osób przebywających na terenie Fitness Club Forma, Fitode Rafał Urzyński zwanego dalej „FC FORMA”.
II. Członkostwo:
2. Podstawą członkostwa w FC FORMA jest podpisanie Umowy Członkowskiej oraz uiszczenie jednorazowej opłaty administracyjnej.
3. Członkostwo w FC FORMA jest bezterminowe i nie oznacza konieczności aktywnego korzystania przez cały czas jego trwania z usług oferowanych przez FC FORMA.
4. Członkiem Klubu może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba niepełnoletnia, która ukończyła 16 lat, może zostać członkiem klubu za pisemną zgodą swoich przedstawicieli ustawowych. Osoba poniżej 16 roku życia może korzystać z usług FC FORMA, pod bezpośrednią opieką przedstawiciela ustawowego i za jego pisemną zgodą lub pod opieką osoby pełnoletniej wyznaczonej w pisemnej zgodzie przedstawiciela ustawowego.
5. Dokumentem legitymującym Członkostwo i prawo do korzystania z usług FC FORMA jest Karta Członkowska wydawana w dniu zawarcia umowy.
6. Karta Członkowska ma charakter imienny i nie może być odstąpiona innym osobom.
7. Karta Członkowska stanowi własność FC FORMA. W przypadku rozwiązania Umowy Członkowskiej należy ją zwrócić.
8. Członek Klubu jest zobowiązany powiadomić FC FORMA o wszelkich zmianach swoich danych osobowych (np. miejsce zamieszkania). Korespondencję wysłaną przez FC FORMA na ostatni podany przez Członka Klubu adres zamieszkania uważa się za dostarczoną.
9. Fakt utraty, zniszczenia lub uszkodzenia Karty Członkowskiej powinien być niezwłocznie zgłoszony w Recepcji FC FORMA. Wydanie nowej Karty Członkowskiej, może nastąpić dopiero po uiszczeniu opłaty manipulacyjnej w wysokości 40% ceny w aktualnym cenniku.
10. Karta Członkowska uprawnia do korzystania z wszystkich pomieszczeń FC FORMA przeznaczonych do publicznego użytku.
11. Uzyskanie członkostwa oraz możliwość zakupienia karnetu w FC FORMA jest uzależnione od posiadania wolnych miejsc.
12. Na salach ćwiczeń FC FORMA mogą przebywać tylko Członkowie Klubu z aktywnym karnetem lub osoby, które uiściły opłatę za wejście, chyba że Kierownictwo lub Personel FC FORMA zdecyduje inaczej.
13. Kierownictwo klubu zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia Umowy Członkowskiej oraz sprzedaży usług bez podawania przyczyn.
III. Usługi FC FORMA
14. FC FORMA świadczy usługi rekreacyjno-sportowe.
15. Korzystanie z usług świadczonych przez FC FORMA możliwe jest po wykupieniu odpowiedniego produktu w formie:

a/ wejścia jednorazowego siłownia/fitness (wymaga podpisania Oświadczenia albo Umowy Członkowskiej)
b/ karnetu miesięcznego na siłownię (nielimitowana liczba wejść, wymaga podpisania Umowy Członkowskiej, brak możliwości zawieszania karnetu)
c/ karnetu trzymiesięcznego na siłownię (nielimitowana liczba wejść, wymaga podpisania Umowy Członkowskiej, możliwość zawieszania karnetu zgodnie z obowiązującą w danej chwili ofertą)
d/ karnetu rocznego na siłownię (nielimitowana liczba wejść, wymaga podpisania Umowy Członkowskiej oraz harmonogramu płatności ratalnych, możliwość zawieszania karnetu zgodnie z obowiązującą w danej chwili ofertą)
e/ karnetu miesięcznego fitness (ograniczenie liczby wejść, wymaga podpisania Umowy Członkowskiej, brak możliwości zawieszania karnetu)

16. Członek Klubu może zawiesić karnet najpóźniej w dniu rozpoczęcia okresu, na jaki będzie zawieszony.
17. Cennik usług świadczonych w FC FORMA jest ustalany przez Kierownictwo klubu i podawany do publicznej wiadomości.
18. W przypadku rozwiązania Umowy Członkowskiej z wyłącznej winy Członka Klubu, FC FORMA nie zwraca wniesionych już opłat.
19. W przypadku rezygnacji Członka Klubu z korzystania z zakupionej usługi, FC FORMA nie zwraca kosztów poniesionych przez Członka Klubu, ale ma prawo do przesunięcia karnetu w czasie lub podjęcia innych działań według uznania.
20. Na żądanie Członka Klubu, FC FORMA wystawia rachunki i faktury za usługi klubowe.
IV. Prawa i obowiązki Członka Klubu:
21. Członek Klubu ma prawo korzystać z usług FC FORMA w zakresie posiadanych uprawnień klubowych i wykupionej kategorii usług oraz ze wszystkich urządzeń dostępnych w klubie, które nie są wykorzystywane w danej chwili przez innych członków klubu.
22. Po uiszczeniu opłaty za karnety Fitness, Członek Klubu ma prawo skorzystać z wybranych przez siebie zajęć, oferowanych przez FC FORMA.
23. Jeśli Członek Klubu nie skorzysta z opłaconych i zarezerwowanych przez siebie zajęć, bez wcześniejszego poinformowania Klubu, traci wejście.
24. Kartę członkowską należy okazać przy wejściu na teren FC FORMA i pozostawić ją w recepcji przez czas korzystania z usług, a w zamian otrzymuje klucz do szafki.
25. W przypadku zgubienia klucza do szafki Członek Klubu zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym recepcji FC FORMA. W razie nie odnalezienia klucza, Członek Klubu jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości 8 zł
26. W pomieszczeniach FC FORMA obowiązuje bezwzględny zakaz przynoszenia i palenia tytoniu, spożywania alkoholu, zażywania środków odurzających i narkotyków, przychodzenia w stanie nietrzeźwym, w stanie odurzenia lub pod wpływem narkotyków.
27. Członkowie Klubu są zobowiązani do nienaruszenia spokoju i porządku w klubie oraz niezakłócania innym Członkom Klubu możliwości korzystania z usług FC FORMA.
28. Z pomieszczeń i urządzeń FC FORMA Członek Klubu powinien korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem i w sposób wskazany przez personel FC FORMA lub wynikający ze stosowania instrukcji.
29. W pomieszczeniach przeznaczonych do wykonywania ćwiczeń obowiązuje obuwie i ubiór sportowy. Zmienione ubranie oraz rzeczy osobiste przechowywane są w zamykanej na klucz szafce.
30. Członek Klubu zobowiązany jest do odkładania sprzętu treningowego na miejsce po ukończonym treningu.
31. Członek Klubu jest zobowiązany opuścić klub najpóźniej z nadejściem godziny jego zamknięcia.
32. Osoby naruszające zasady porządku w FC FORMA będą proszone o opuszczenie Klubu. W stosunku do osób rażąco lub uporczywie naruszających zasady porządku w FC FORMA oraz postanowienia niniejszego regulaminu, FC FORMA może, po jednokrotnym pisemnym ostrzeżeniu rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym. Na tych samych zasadach umowę może rozwiązać Członek Klubu w przypadku gdy FC FORMA w sposób rażący lub uporczywy narusza postanowienia niniejszego Regulaminu.
33. Członek Klubu uprawniony jest do rozwiązania Umowy Członkowskiej ze skutkiem natychmiastowym. Może to nastąpić jedynie po zwróceniu Karty Członkowskiej i uregulowaniu wszystkich ewentualnych zaległości finansowych w stosunku do FC FORMA.
V. Prawa i obowiązki FC FORMA
34. FC FORMA zobowiązuje się do świadczenia usług na najwyższym poziomie.
35.FC FORMA nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Członków Klubu pozostawione w szatniach.
36.FC FORMA nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie stanu zdrowia Członka Klubu wywołanego nadmiernymi obciążeniami w trakcie ćwiczeń. Członkowie klubu zobowiązani są do dostosowania intensywności i rodzaju ćwiczeń do swojego stanu zdrowia i aktualnej kondycji fizycznej.
37.FC FORMA zobowiązuje się utrzymywać czystość i porządek we wszystkich pomieszczeniach,z których korzystają Członkowie Klubu.
38. FC FORMA zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby miejsc na zajęciach fitness w zależności od rodzaju zajęć.
39.FC FORMA zastrzega sobie prawo do od wołania zajęć fitness. W takiej sytuacji FC FORMA jest zobowiązany do umożliwienia Członkowi Klubu skorzystania z innych zajęć grupowych lub indywidualnych lub do zwrotu poniesionych przez Członka Klubu kosztów.
40. FC FORMA może być zamknięty na czas konieczny do przeprowadzenia niezbędnych remontów. W sytuacji gdy zamknięcie klubu jest zaplanowane, kierownictwo FC FORMA powiadomi o tym członków poprzez zamieszczenie stosownych informacji w Recepcji i zawiesi karnety na czas w/w prac.
41. FC FORMA ma prawo zmienić godziny otwarcia Klubu według uznania.
42. Zabrania się używania, bez zgody Kierownictwa FC FORMA, jakichkolwiek urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
43. W sprawach spornych pomiędzy FC FORMA a Członkiem Klubu ostateczną decyzję podejmuje Kierownictwo FC FORMA.

VI. REKLAMACJE

  1. Reklamacje, związane z zawieraniem umów lub świadczeniem usług przez Klub, Członek Klubu albo inna osoba korzystająca z usług Klubu może złożyć w formie pisemnej w recepcji Klubu, przesłać przesyłką pocztową poleconą z potwierdzeniem nadania i odbioru na adres korespondencyjny ul. Borzewisko 16a, 98-200, Sieradz. lub złożyć w siedzibie Klubu mieszczącej się pod wskazanym adresem korespondencyjnym.
  2. Zarząd Klubu rozpatrzy reklamacje nie później niż w terminie 14 dni od ich otrzymania.
  3. W szczególnie skomplikowanych przypadkach termin rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu do 45 dni, o wydłużonym terminie rozpatrywania reklamacji wraz z uzasadnieniem Członek Klubu zostanie poinformowany w formie pisemnej.
  4. Odpowiedź na reklamację udzielana jest w formie pisemnej na adres korespondencyjny wskazany przez zgłaszającego reklamację lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  5. Płatności online realizowane są za pomocą Przelewy24.
VII. Postanowienia Końcowe:
44. Aktualny Regulamin dostępny jest w Recepcji FC FORMA.
45. Zmiany regulaminu podaje się do wiadomości poprzez wywieszenie ich treści w Recepcji FC FORMA.
46. We wszystkich sprawach nieobjętych Regulaminem decyzję ostateczną podejmuje Kierownictwo Klubu
47. W zakresie nie uregulowanym niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.